NIET-RECURRENTE RESULTAATSGEBONDEN VOORDELEN

Bedrijven kunnen beslissen om aan hun werknemers een bonus (niet-recurrente financiële voordelen gekoppeld aan het halen van vooraf bepaalde doelstellingen) toe te kennen.  In dit kader beschikt de werkgever over een instrument om zijn werknemers meer te motiveren door hen te betrekken bij het halen van collectieve doelstellingen.

Het initiatief tot invoering van dit bonussysteem berust bij de werkgever;  De eerste stap is op het niveau van de onderneming concrete, duidelijke en gemakkelijk meetbare doelstellingen te bepalen;  Mogelijke voorbeelden van dergelijke doelstellingen zijn;  een vermindering van het aantal arbeidsongevallen, een vermindering van het werkverzuim, het behalen van een ISO- of VCA-certificaat, enz.  De werkgever die een stelsel voor resultaatsgebonden voordelen wenst in te voeren, stelt vooraf een toekenningsplan op met daarin een beschrijving van alle nadere regels voor de toepassing van het stelsel.  Dit plan moet aan welbepaalde grond- en vormvoorwaarden voldoen.
De volgende stap is deze doestellingen in een bedrijfs-cao (onderneming met vakbbondsafvaardiging) te gieten.  Daarbij moet men de voorwaarden naleven die bepaald worden door de wet van 21 december 2007 (uitvoering IPA 2007-2008) en cao nr. 90 van 20 december 2007 (niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen).

Deze bonus mag niet hoger liggen dan 2.200 euro per jaar en per werknemer.  Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd (2.299 euro in 2010, 2.358 euro in 2011).  Dit bedrag is vrijgesteld van belastingen en enkel onderworpen aan een heffing van 33% voor de sociale zekerheid.  De werkgever kan de totale kosten volledig aftrekken in de vennotschapsbelasting.


NIEUWIGHEDEN VANAF 1 APRIL 2011

Na evaluatie van de regeling voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bonussen) werden een aantal wijzigingen doorgevoerd via cao 90bis van de NAR.

1. Verplichte modeldocumenten

De cao's en toetredingsakten die vanaf 1 april worden ingediend bij de FOD Werkgelegenheid moeten verplicht worden opgesteld volgens de modellen van de cao of de toetredingsakte die werden gehecht aan cao 90bis.

Deze modellen, die nieuwe verplichte bepalingen bevatten, zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid (www.werk.belgie.be) of bij FEMA.
Als er geen syndicale afvaardiging is voor de werknemers die van het voordeel genieten, ziten de toetredingsakte en het toekenningsplan voor de bonus voortaan in één enkel document.
De akte bevat ook de verklaring op eer dat opmerkingen al dan niet werden geformuleerd in he register en dat het register naar de AD Toezicht op de Sociale Wetten werd gestuurd.  Die verklaring op eer vervangt het ontvangstbewijs, waardoor de goedkeuringsprocedure sneller zou moeten verlopen.

2.  Bijkomende gelijkstellingen

De jaarlijkse vakantie en de feestdagen worden bij het moederschapsverlof gevoegd en worden eveneens gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeidsprestaties om het voordeel te berekenen.
 

Prijslijsten

Raadpleeg hier de prijslijsten!

Foto's

Hier kunt u onze fotoreeksen bekijken!


design & implementation by e2e NV